Teikiama pagalba


PSICHOLOGINĖ PAGALBA VAIKAMS, TĖVAMS, PEDAGOGAMS


Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

 

SPECIALIOJO PEDAGOGO, LOGOPEDO, MOKYTOJO PADĖJĖJO VEIKLA:


Specialioji pedagogė, logopedė Idilija Labenskienė.

Specialioji pedagogė

TIKSLAS: Didinti specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymosi veiksmingumą; teikti specialiąją konsultacinę pagalbą mokytojams, tėvams.

FUNKCIJOS:
• Teikia pagalbą mokiniams, turintiems intelekto sutrikimų, specifinių mokymosi sutrikimų, bendrųjų mokymosi sutrikimų ir kompleksinių sutrikimų.
• Organizuoja specialiąsias pedagogines pratybas, kuriose lavina sutrikusias funkcijas bei padeda išmokti mokomąją medžiagą, taiko specialius darbo būdus ir metodus.
• Konsultuoja mokytojus, kaip pritaikyti ir individualizuoti Bendrąsias mokymo programas.
• Ruošia rekomendacijas mokytojams dėl optimalių mokymo būdų ir metodų taikymo pamokoje specialiųjų poreikių mokiniams.
• Konsultuoja tėvus.
• Kaupia mokomąją-koreguojamąją medžiagą sutrikusioms funkcijoms lavinti.
• Dirba pagal mokyklos vadovo patvirtintą tvarkaraštį specialiojo ugdymo kabinete arba bendroje klasėje pamokų metu.
• Teikia individualią (1 mokinys), pogrupinę (2–4 mokiniai), grupinę (5–8 mokiniai) pagalbą mokiniams.
• Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.
• Bendradarbiauja su mokytojais, administracija.
• Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje.
• Bendradarbiauja su Šiaulių rajono pedagogine psichologine tarnyba, mokyklų specialiaisiais pedagogais.


Logopedė

TIKSLAS: Šalinti ir koreguoti mokinių kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus; užtikrinti pilnavertį vaiko asmenybės vystymąsi.

FUNKCIJOS:
• Visapusiškai tiria mokinių kalbą (tartį, žodyną, gramatinę kalbos sandarą, rišliąją kalbą).
• Nustato kalbos sutrikimo priežastis ir pobūdį, planuoja veiklą kalbos sutrikimams šalinti.
• Konsultuoja tėvus ir mokytojus, sudaro individualias, pogrupines ir grupines kalbos plėtojimo programas, vykdo tėvų, mokytojų švietimą aktualiais kalbos ugdymo, kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų klausimais.
• Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje, bendradarbiauja su mokytojais.
• Sistemingai kaupia logopedinio, pedagoginio tyrimo duomenis, juos gretina, analizuoja, susipažįsta su naujomis kalbos tyrimo bei korekcinio darbo metodikomis.
• Veda individualias, pogrupines, grupines logopedines pratybas po pamokų.
• Dirba pagal mokyklos vadovo patvirtintą tvarkaraštį.

Specialiojo pedagogo, logopedo vedamų pratybų tvarkaraštis 


Tiesioginis darbas su mokiniais: mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių tyrimas ir įvertinimas, kalbos tyrimas ir įvertinimas, pratybų vedimas: (27 valandos).

Netiesioginis darbas su mokiniais: darbų planavimas; programų rengimas; pasirengimas pratyboms; pagalba mokytojams, rengiant pritaikytas ir individualizuotas programas;metodinė pagalba mokytojams, tėvams,jų konsultavimas specialijų poreikių vaikų ugdymo klausimais; darbas Vaiko gerovės komisijos veikloje; darbas mokyklos tarybos veikloje ir kitose komisijose, konsultacijos PPT ir kt.: (3valandos – konsultacijos, 4.30 valandos – kita veikla).

Kontaktiniai duomenys:
E. paštas   Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.


MOKYTOJO PADĖJĖJAS

Mokytojo padėjėjas padeda mokiniams, turintiems vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti.
Mokytojo padėjėjas:
• paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;
• padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi;
• padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą;
• teikia informaciją mokinių, su kuriais dirba, tėvams (globėjams, rūpintojams);
• dirba kartu su mokytoju pamokoje.
Svarbu: mokytojo padėjėjas nedaro už mokinį to, ką jis gali atlikti pats.

Mokytojo padėjėja Giedrė Norvilienė

Kontaktiniai duomenys:
el.paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
tel. 860521048

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTAS, VYKDANTIS SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ MOKYKLOJE

Pagrindinis sveikatos priežiūros tikslas – saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą. Visuomenės sveikatos specialistas – pirmas žmogus mokykloje į kurį galite kreiptis dėl patarimo ar informacijos, kaip išsaugoti ir stiprinti Jūsų vaiko sveikatą. Jis – tarsi tarpininkas sveikatos klausimais tarp Jūsų ir įstaigos administracijos, taip pat jis gali patarti, kur ieškoti pagalbos rimtesniais atvejais.

Pagrindiniai sveikatos priežiūros mokykloje uždaviniai:
1. Vykdyti mokinių sveikatos būklės stebėseną.
2. Ugdyti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius.
3. Vykdyti visuomenės sveikatos rizikos veiksnių stebėseną ir prevenciją.
4. Organizuoti mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, mokinio savirūpai reikalingą pagalbą.

Visi visuomenės priežiūros specialisto teikiami asmeniniai patarimai, pokalbiai su tėvais apie vaikų sveikatą yra konfidencialūs!

Visuomenės sveikatos specialistė Emilija Ročienė

Darbo laikas:
ANTRADIENIS 8.30–17.00
PENKTADIENIS 12.50–15.50

el. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Kontaktai

Šiaulių r. Drąsučių mokykla
Melioratorių g. 17, Drąsučiai
Kuršėnų kaimiškoji sen.
LT-81106 Šiaulių r.
Kodas 190059565
Tel. (8 41) 37 62 24, (8 62) 09 11 64
E. paštas  Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Svetainę sukūrė ir administruoja informacinių technologijų
mokytoja Audronė Sirvydienė

 

JoomShaper