Mokyklos vizija, misija

MOKYKLOS VIZIJA

      Mokykla teiks ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį išsilavinimą.

      Mokykla veiks kaip kaimo įstaiga, puoselėjanti esmines vertybes ir tradicijas, tobulins šiuolaikišką įvairaus amžiaus asmenų mokymą ir ugdymą.

      Mokykla nuolat vystys bendravimą ir bendradarbiavimą su tėvais ir vietos bendruomene, įvairiomis institucijomis.

      Mokykla, atlikdama savo pagrindines funkcijas ir ieškodama vis naujų veiklos formų, išliks ir stiprės kaip vietos švietimo ir kultūros centras.

 

MOKYKLOS MISIJA

       Mokykloje daug dėmesio skiriama mokymo(si) ir ugdymo kokybei, sportui ir sveikos gyvensenos propagavimui, prevencinės veiklos įgyvendinimui.

       Kuriama ugdymo(si) aplinka, padedanti kiekvienam mokiniui formuoti pilietinę, asmeninę ir socialinę brandą, bendražmogiškąsias vertybes, moko integruotis visuomenėje.

       Mokyklai vadovauja kvalifikuoti ir kūrybingi vadovai, dirba patyrę mokytojai.